Screenshot 1
2bc0 3c2d 0000 B ... SCHIFFE
Steuerung: D C T E K U M S
1 CLEAR 10
2 DIM MF(6,6),CF(6,6)
3 A=2:B=2:C=2:RM=0:RC=0
4 V$(1)="              "
5 V$(2)="                    "
6 V$(3)="               "
7 V$(4)="               "
8 V$(5)="                 "
9 V$(6)="               "
10 V$(7)="              "
11 V$(8)="                  "
12 V$(9)="            "
13 V$(10)="              "
14 FOR X=1 TO 3
15 O1=INT(RND(1)*7)
16 O2=INT(RND(1)*7)
17 O3=INT(RND(1)*7)
18 O4=INT(RND(1)*7)
19 O5=INT(RND(1)*7)
20 O6=INT(RND(1)*7)
21 IF CF(O1,O2)>0 OR CF(O3,O4)>0 OR CF(O5,O6)>0 THEN 1
22 CF(O1,O2)=X*3
23 CF(O3,O4)=X*3
24 CF(O5,O6)=X*3
25 NEXT X
26 WINDOW:CLS
27 PRINT AT(0,0);" "
28 A$=" "
29 B$=" "
30 C$="               "
31 D$=" "
32 PRINT AT(17,0);A$
33 FOR L=18 TO 28 STEP 2
34 PRINT AT(L,0);C$
35 PRINT AT(L+1,0);D$
36 NEXT
37 PRINT AT(30,0);C$
38 PRINT AT(31,0);B$
39 PRINT AT(15,0);" M E N S C H  C O M P U T E R"
40 FOR X=0 TO 8 STEP 4
41 WINDOW X,X+5,2,4
42 PRINT " "
43 NEXT
44 WINDOW
45 PRINT AT(0,0);" "
46 PRINT AT(1,3);CHR$(20)
47 PRINT AT(5,3);CHR$(21)
48 PRINT AT(9,3);CHR$(22)
49 PRINT AT(1,7);",1'  3 mal ( 3 Punkte )" 
50 PRINT AT(5,7);",2'  3 mal ( 6 Punkte )"
51 PRINT AT(9,7);",3'  3 mal ( 9 Punkte )"
52 PRINT AT(12,12);"<ENTER>"
53 X$=INKEY$
54 IF X$=""THEN 53
55 PRINT AT(12,12);"    "
56 PRINT AT(18,1);""
57 IF A+B+C=-3 THEN 100
58 X$=INKEY$
59 IF X$=""THEN 58
60 IF X$="D"THEN MY=MY-1
61 IF X$="C"THEN MY=MY-1:MX=MX-1  
62 IF X$="T"THEN MY=MY+1 
63 IF X$="E"THEN MY=MY-1:MX=MX+1
64 IF X$="K"THEN MX=MX-1
65 IF X$="U"THEN MY=MY+1:MX=MX+1
66 IF X$="M"THEN MX=MX+1 
67 IF X$="S"THEN MY=MY+1:MX=MX-1
68 IF MY<0 THEN MY=0
69 IF MY>6 THEN MY=6
70 IF MX<0 THEN MX=0
71 IF MX>6 THEN MX=6
72 ML=MF(MY,MX)
73 IF X$="1"THEN 74:ELSE 79
74 L=3
75 IF A<0 OR ML>0 THEN 57
76 PRINT AT(1,12);A
77 A=A-1
78 GOTO 96
79 IF X$="2"THEN 80:ELSE 85
80 L=6
81 IF B<0 OR ML>0 THEN 57
82 PRINT AT(5,12);B
83 B=B-1
84 GOTO 96
85 IF X$="3"THEN 86:ELSE 91
86 L=9
87 IF C<0 OR ML>0 THEN 57
88 PRINT AT(9,12);C
89 C=C-1
90 GOTO 96
91 IF MF(MV,MW)>0 THEN PRINT AT(MV*2+18,MW*2+1);CHR$(MF(MV,MW)/3+19):GOTO 93
92 PRINT AT(MV*2+18,MW*2+1);" "
93 PRINT AT(MY*2+18,MX*2+1);""
94 MV=MY:MW=MX
95 GOTO 57
96 MF(MY,MX)=L
97 PRINT AT(MY*2+18,MX*2+1);CHR$(L/3+19)
98 MV=MY:MW=MX: 
99 GOTO 57
100 WINDOW 0,10,0,31:CLS
101 GOSUB 157
102 GOSUB 172
103 PRINT AT(10,0);""
104 PRINT AT(13,0);""
105 PRINT AT(11,0);"Zu beschiessendes Planquadrat"
106 PRINT AT(12,0);"mit ,L' bestimmen !"
107 PRINT AT(CY*2+18,CX*2+18);""
108 X$=INKEY$
109 IF X$=""THEN 108
110 IF X$="C"THEN CY=CY-1:CX=CX-1
111 IF X$="D"THEN CY=CY-1
112 IF X$="E"THEN CY=CY-1:CX=CX+1
113 IF X$="M"THEN CX=CX+1
114 IF X$="U"THEN CY=CY+1:CX=CX+1
115 IF X$="T"THEN CY=CY+1
116 IF X$="S"THEN CY=CY+1:CX=CX-1
117 IF X$="K"THEN CX=CX-1
118 IF X$="L"THEN 128
119 IF CY<0 THEN CY=0
120 IF CY>6 THEN CY=6
121 IF CX<0 THEN CX=0
122 IF CX>6 THEN CX=6
123 IF CF(CV,CW)>9 THEN PRINT AT(CV*2+18,CW*2+18);CHR$(CF(CV,CW)): GOTO 125
124 PRINT AT(CV*2+18,CW*2+18);" "
125 PRINT AT(CY*2+18,CX*2+18);""
126 CV=CY:CW=CX:
127 GOTO 108
128 IF CF(CY,CX)>2 AND CF(CY,CX)<10 THEN 133
129 IF CF(CY,CX)>174 THEN 139
130 PRINT AT(CY*2+18,CX*2+18);""
131 CF(CY,CX)=175
132 GOTO 140
133 L=CF(CY,CX)
134 RC=RC+L
135 PRINT AT(CY*2+18,CX*2+18);""
136 CF(CY,CX)=202
137 GOSUB 172
138 GOTO 140
139 PRINT AT(CY*2+18,CX*2+18);CHR$(CF(CY,CX))
140 Q1=INT(RND(1)*7)
141 Q2=INT(RND(1)*7)
142 IF MF(Q1,Q2)<175 THEN 147
143 Q1=Q1+1
144 IF Q1=7 THEN Q1=0:Q2=Q2+1
145 IF Q2=7 THEN Q2=0
146 IF MF(Q1,Q2)<175 THEN 147:ELSE 143
147 IF MF(Q1,Q2)>2 AND MF(Q1,Q2)<10 THEN 151
148 MF(Q1,Q2)=175
149 PRINT AT(Q1*2+18,Q2*2+1);""
150 GOTO 107
151 L=MF(Q1,Q2)
152 RM=RM+L
153 PRINT AT(Q1*2+18,Q2*2+1);""
154 GOSUB 157
155 MF(Q1,Q2)=202
156 GOTO 107
157 IF RM>99 THEN END
158 RM$=STR$(RM)
159 LM=LEN(RM$)-1
160 RM$=RIGHT$(RM$,LM)
161 FOR I=1 TO LM
162 Q=VAL(MID$(RIGHT$(RM$,I),1,1))
163 WINDOW 0,10,8-(I-1)*7,12-(I-1)*7
164 PRINT V$(Q+1)
165 NEXT
166 PRINT AT(3,15);""
167 PRINT AT(6,15);""
168 WINDOW
169 PRINT AT(0,0);" "
170 IF RM=54 THEN 185
171 RETURN
172 IF RC>99 THEN END
173 RC$=STR$(RC)
174 LC=LEN(RC$)-1
175 RC$=RIGHT$(RC$,LC)
176 FOR I=1 TO LC
177 Q=VAL(MID$(RIGHT$(RC$,I),1,1))
178 WINDOW 0,10,25-(I-1)*7,29-(I-1)*7
179 PRINT V$(Q+1)
180 NEXT
181 WINDOW
182 PRINT AT(0,0);" "
183 IF RC=54 THEN 185
184 RETURN
185 PRINT AT(11,0);"      E N D E       "
186 IF RC=54 THEN PRINT AT(12,0);" Herzlichen Glueckwunsch !!! "
187 IF RM=54 THEN PRINT AT(12,0);"Sie sind ein guter Verlierer !!!"
188 X$=INKEY$
189 IF X$="" THEN 188
190 CLS:END: