Screenshot 1 Screenshot 2
0100 146f 0100 C ... MONS3.2