Screenshot 1 Screenshot 2
c800 ebff de00 C ... SCP-2+1 3.82 1.6