Screenshot 1
1000 36ff 1000 C ... ASM KC85/1 :1800
Am Anfang 'N' eingeben, Beschreibung z9_edas.pdf der Assembler ab 0x1800 scheint nicht zu funkionieren: 3411 23 INC HL 3412 10 FB DJNZ 340FH 3414 CD E8 37 CALL 37E8H 3417 21 00 36 LD HL,3600H 341A CD 38 17 CALL 1738H 341D CD EC 16 CALL 16ECH Der Sprung CALL 37E8H liegt au├čerhalb des Programmes.