2bc0 36f0 0000 B ... INVASION        
10 CLEAR:CLS
14 PRINT "  ô ô";:PRINT CHR$(155);:PRINT "èô è ";:PRINT CHR$(157);:PRINT " ";
16 PRINT " ô ÀÁèô";:PRINT CHR$(155);:PRINT "è"
20 PRINT "  ô ô";:PRINT CHR$(156);:PRINT "è ";:PRINT CHR$(154);:PRINT " ÀÁè €";
22 PRINT "ô Àˆèô";:PRINT CHR$(156);:PRINT "è"
24 PRINT AT(15,12);"COPRYRIGHT BY":PRINT AT(16,15);"A.P.ERFURT "
26 FOR I=0 TO 31
28 PRINT AT(4,I);"Ç":PRINT AT(21,I);"Ç"
30 NEXT
32 FOR I=4 TO 21
34 PRINT AT(I,0);"Ç":PRINT AT(I,31);"Ç"
36 NEXT
40 PRINT "VERTEIDIGUNGSSTAERKE ?(1-10)"
42 PRINT:PRINT "SCHWIERIGKEITSGRAD  ?(1- 6)"
48 INPUT ")";VS:IF VS>10 OR VS<1 GOTO 44
50 VS=VS*10
54 INPUT ")";Y:IF Y>6 OR Y<1 GOTO 52
150 CLS
160 X=2
170 PRINT AT(30,3);"SCHUSS:"
180 PRINT AT(30,18);"TREFFER:"
190 PRINT AT(28,0);"                                "
200 PRINT AT(1,0);"ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ"
205 PRINT AT(0,0);"ÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇÿÇ"
210 L=15:PRINT AT(27,L);"#^#" 
220 Q=0
230 PRINT AT(X,ZZ);" "
240 ZZ=INT(RND(1)*29)+1
250 FJ=FJ+1
260 IF FJ=40 THEN 670
270 IF ZZ<2 OR ZZ>30 THEN 240
280 X=X+Y
290 IF X>27 THEN 630
300 PRINT AT(X,ZZ);"ÿ"
310 K$=INKEY$:QQ=QQ+1
320 IF K$=CHR$(8)THEN 380 
330 IF K$=CHR$(9)THEN 390
340 IF K$=CHR$(32)THEN 500
350 Q=Q+1
360 IF Q>VS THEN 220
370 GOTO 310
380 L=L-1:GOTO 460
390 IF L<29 THEN L=L+1
400 BL=L-3:IF L<3 THEN 420
410 GOTO 430
420 BL=0
430 PRINT AT(27,BL);"  "
440 PRINT AT(27,L);"#^#"
450 GOTO 310
460 CL=L+3:IF L<0 THEN L=0
465 PRINT AT(27,CL);"  "
466 PRINT AT(28,0);"   "
470 PRINT AT(27,L);"#^#"
480 GOTO 310
500 FOR I=26 TO X STEP-1
510 PRINT AT(I+1,L+1);" "
520 PRINT AT(I,L+1);"."
530 NEXT
535 PRINT AT(I+1,L+1);" "
540 SC=SC+1
550 IF ZZ<>L+1 THEN 590
560 X=2
570 TZ=TZ+1
590 PRINT AT(30,10);SC
600 PRINT AT(30,26);TZ
610 GOTO 310
630 PRINT AT(10,10);"INVASION GEGLUECKT"
640 BEEP 6
660 IF SC=0 THEN SC=1
670 PR=INT(100-(100*TZ/SC))
680 IF FJJ=40 THEN 1270
700 IF PR>90 AND PR<110 THEN 747
710 IF PR>70 AND PR<91 THEN 830
720 IF PR>50 AND PR<71 THEN 890
730 IF PR>30 AND PR<51 THEN 960
740 IF PR=>0 AND PR<31 THEN 1030
745 GOSUB 750
746 GOTO 780
747 GOSUB 750:GOTO 780
750 CLS
760 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT "  TREFFER:";TZ
770 PRINT "  VORBEI :";PR;"%"
775 RETURN
780 PRINT:PRINT:PRINT "  SIE BLINDES HUHN !!!"
790 PRINT:PRINT "  SIE WERDEN VOR'S KRIEGS-"
800 PRINT:PRINT "  GERICHT GESTELLT."
810 PRINT:PRINT "  WEGEN FEIGHEIT VOR DEM"
820 PRINT:PRINT "  FEIND !!!"
825 GOTO 1200
830 GOSUB 750
840 PRINT:PRINT "  NA,JA FUER DEN ANFANG" 
850 PRINT:PRINT "  GANZ GUT,VIELEICHT"
860 PRINT:PRINT "  WECHSELN SIE TROTZDEM"
870 PRINT:PRINT "  MAL DEN OPTIKER !!!"
880 GOTO 1200
890 GOSUB 750
900 PRINT:PRINT "  SCHON BESSER ...WEITER SO!"
910 PRINT:PRINT "  VIELEICHT KLAPPT ES JA"
920 PRINT:PRINT "  BEIM NAECHSTEN MAL."
930 PRINT:PRINT "  VIEL GLUECK !!!"
940 GOTO 1200
960 GOSUB 750
970 PRINT:PRINT "  OHO,...FAST PROFFESIONNEL"
980 PRINT:PRINT "  LEIDER IST DIE INVASION"
990 PRINT:PRINT "  TROTZDEM GEGLUECKT."
999 REM ROST-DEZ.86
1000 PRINT:PRINT "  RUHE IN FRIEDEN .....!"
1020 GOTO 1200 
1030 GOSUB 750
1040 PRINT:PRINT "  HIERMIT VERLEIHE ICH"
1050 PRINT:PRINT "  IHNEN DEN ORDEN FUER" 
1060 PRINT:PRINT "  RATIONELLEN MUNITONS-"
1070 PRINT:PRINT "  VERBRAUCH."
1080 PRINT:PRINT:PRINT "  F A N F A H R E"
1200 QQ=INT(QQ/100)
1210 PRINT AT(20,3);"SIE HIELTEN IHRE STELLUNG"
1220 PRINT AT(22,3);QQ,"MINUTEN"                       
1225 B=28:C=3
1240 INPUT "NOCH EIN MAL ?(J/N):";A$
1250 IF A$="J"GOTO 10
1260 GOTO 1410
1270 PRINT AT(8,4);"INVASION ABGEWEHRT"
1280 PRINT AT(11,4);"G R A T U L I E R E"
1380 PRINT AT(13,4);"TREFFER:",TZ
1390 PRINT AT(14,4);"VORBEI :",PR,"%"
1400 C=4:B=18:GOTO 1240
1410 CLS