Screenshot 1 Screenshot 2
0100 372e 3720 C ... MIAMI+Joy.